Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Energetyka

Szczegóły
Kod 1321
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych Semestr
Liczba cykli dydaktycznych 3
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 1-11.06.2021r.
godz.10.00-12.00
14.06-2.07.2021r.
godz.10.00-13.00
5-19.07.2021r.
godz.9.00-14.00
20-29.07.2021r.
godz.9.00-15.00
24.07.2021r.(sobota)
godz.9.00-13.00
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Kierunek Energetyka o profilu ogólnoakademickim:

  • studia niestacjonarne II-go stopnia

Sylwetka absolwenta

Kierunek Energetyka o profilu praktycznym realizowany na Politechnice Częstochowskiej był pierwszym tego typu kierunkiem kształcenia w Polsce.

Absolwenci kierunku Energetyka posiadają kompleksowe wykształcenie odpowiadające potrzebom związanym z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych źródeł energii. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko, uzupełnionych zajęciami praktycznymi realizowanymi w największych lokalnych zakładach branży energetycznej.

Studia stacjonarne I-go I II-go stopnia realizowane są na kierunku o profilu praktycznym, w ramach którego studenci rozwijają praktyczne umiejętności zawodowe dzięki realizacji (6-miesięcznej na I-ym stopniu I 3-miesięcznej na II-gim stopniu) praktyki zawodowej u jednego z partnerów przemysłowych. W ramach praktyki studenci realizują indywidualne programy kształcenia zawodowego.

Absolwenci kierunku pracują obecnie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i konwencjonalnej oraz w jednostkach samorządowych i instytucjach finansujących proekologiczne projekty energetyczne.

Ponadto, absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Harmonogram studiów – do pobrania

Szczegółowy opis kierunku

 
 
 
!!! UWAGA !!!

Możliwość zapisania się na kierunek dostępna jest dla kandydatów posiadających uzupełnione informacje o dokumencie w zakładce "Wykształcenie"  (dane dokumentu, uzyskane oceny, załączony skan dokumentu).

 

Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.