• zaloguj się
  • utwórz konto

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Klauzula informacyjna RODO dla kandydatów na studia w Politechnice Częstochowskiej


Realizując obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r.], zwanego dalej: RODO, informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Częstochowska z  siedzibą przy ul. J.H. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa, e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl.
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod numerem telefonu 34 3250471 lub adresem e-mail: iodo@pcz.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej, w tym otrzymywania decyzji, zaświadczeń i informacji związanych z postępowaniem rekrutacyjnym.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO), wynikających w szczególności z Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa stanowi warunek niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3.
6. W przypadku dobrowolnego podania przez Panią/Pana informacji o stanie zdrowia, w tym informacji o niepełnosprawności dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art.9 ust.2 a, b RODO – w celu stworzenia Pani/Panu warunków do pełnego udziału w procesie rekrutacji.
7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w zakresie wykraczającym poza dane osobowe wynikające z przepisów prawa, o których mowa w pkt 4, będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), w zakresie i dla celów określonych w oświadczeniu zgody.
8. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom, co do których obowiązek ich przekazania  wynika z przepisów prawa. Odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty świadczące usługi na rzecz administratora danych osobowych,  w tym w szczególności w zakresie obsługi prawnej, wsparcia informatycznego lub obsługi korespondencji.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na studia przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o archiwizacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
10. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w RODO i w szczególności może dotyczyć osób nieposiadających obywatelstwa polskiego.
11. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo  ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
13. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych i usunięcia danych na warunkach określonych w RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
14. W przypadku uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.