Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria środowiska

Szczegóły
Kod 1343
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów Inżynieria środowiska
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych Semestr
Liczba cykli dydaktycznych 7
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 1-11.06.2021r.
godz.10.00-12.00
14.06-2.07.2021r.
godz.10.00-13.00
5-19.07.2021r.
godz.9.00-14.00
20-29.07.2021r.
godz.9.00-15.00
24.07.2021r.(sobota)
godz.9.00-13.00
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Sylwetka absolwenta

Wybierając studia na kierunku Inżynieria środowiska uzyskasz wiedzę i umiejętności, które przygotują Cię do realizacji działań organizacyjnych, projektowych i eksploatacyjnych w zakresie gospodarki komunalnej, sieci i instalacji budowlanych oraz gospodarki wodnej. Ukończenie tego kierunku da Ci kwalifikacje niezbędne do rozwiązywania problemów inżynierskich oraz podejmowania decyzji w oparciu o kryteria efektywności ekologicznej, energetycznej i ekonomicznej.

Będąc absolwentem tego kierunku możesz ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej (sieci, instalacje i urządzenia wodociągowych, kanalizacyjnych cieplne, wentylacyjnych, gazowych). Ponadto zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwoli Ci ubiegać się o uprawnienia w gospodarce odpadami w zakresie kierowania składowiskiem odpadów, spalarnią lub współspalarnią odpadów oraz zarządzaniem obiektami unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Zdobyte kwalifikacje umożliwią Ci podjęcie pracy w: biurach projektowych, przedsiębiorstwach instalacyjnych oraz zagospodarowania i przetwarzania odpadów, które zajmują się zarówno wykonawstwem, jak i eksploatacją, służbach komunalnych, podmiotach administrujących i zarządzających budynkami mieszkalnymi, jednostkach administracji państwowej i  samorządowej, specjalistycznych przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych oraz specjalistycznych przedsiębiorstwach z obszarów energetyki cieplnej, wodociągów i kanalizacji, gospodarki komunalnej oraz inżynierii i gospodarki wodnej, a także w placówkach naukowo-badawczych oraz konsorcjach zajmujących się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi. Dadzą Ci także podstawę do tworzenia i rozwoju indywidualnej działalności gospodarczej.

Oprócz wiedzy specjalistycznej w trakcie studiów zdobędziesz praktyczne umiejętności dzięki wykonywaniu projektów, badań i pomiarów inżynierskich w laboratoriach i/lub terenie, odbywaniu części zajęć w formie wyjazdów terenowych oraz praktyce zawodowej.

Dodatkową możliwością będzie dla Ciebie uczestnictwo w programie międzynarodowym ERASMUS+ oraz realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych i projektów prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

Jakość kształcenia na kierunku Inżynieria środowiska została doceniona, ponieważ w rankingu Perspektyw w 2019 r. spośród uczelni w kraju, na których realizowany jest ten kierunek, zdobyliśmy 5 miejsce.


!!! UWAGA !!!

Możliwość zapisania się na kierunek dostępna jest dla kandydatów posiadających uzupełnione informacje o dokumencie w zakładce "Wykształcenie"  (dane dokumentu, uzyskane oceny, załączony skan dokumentu).

 

"NOWA MATURA"

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia

 

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia