Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Energetyka

Szczegóły
Kod 1341
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów Energetyka
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych Semestr
Liczba cykli dydaktycznych 7
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 1-11.06.2021r.
godz.10.00-12.00
14.06-2.07.2021r.
godz.10.00-13.00
5-19.07.2021r.
godz.9.00-14.00
20-29.07.2021r.
godz.9.00-15.00
24.07.2021r.(sobota)
godz.9.00-13.00
Wymagany dokument
 • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

 

STUDIA NA KIERUKU ENERGETYKA NA PROFILU PRAKTYCZNYM TRWAJĄ 7 SEMSESTRÓW

W odróżnieniu od profilu ogólnoakademickiego, oferowanego przez pozostałe uczelnie wyższe w Częstochowie, absolwent studiów o profilu praktycznym oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych pozyskuje doświadczenie zawodowe w trakcie trwania studiów.

Studenci kierunku energetyka jeden dzień w tygodniu odbywają u pracodawcy, realizując zajęcia praktyczne. Ponadto jeden semestr studiów przeznaczony jest na praktykę zawodową u przedsiębiorcy. Bezpośredni kontakt z pracodawcą w czasie studiów oraz zdobyte doświadczenie zawodowe jest niewątpliwym atutem podczas rozmowy kwalifikacyjnej i znacznie ułatwi zdobycie dobrej pracy absolwentom kierunku energetyka.

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój sektora energetycznego, zwłaszcza w kontekście kurczących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Coraz więcej środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie najnowszych technologii w sektorze energetycznym, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Można przewidywać, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści z branży energetycznej, zwłaszcza posiadający doświadczenie zawodowe.

Dlaczego warto u nas studiować ?

 • program nauczania opracowano we współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży energetycznej między innymi FORTU Power & Heat Polska Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja oddział w Częstochowie,

 • gruntowna znajomość problematyki techniki cieplnej, elektroenergetyki oraz nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów oraz urządzeń energetycznych, w tym wykorzystania odanwialnych źródeł energii,

 • studia o profilu praktyczym umożliwiają zdobycie doświadczenia zawodowego już podczas studiów, będzie to wymiernym atutem podczas rozmów kwalifikacyjnych o przyjęcie do pracy,

 • siatka zajęć na kierunku praktycznym dostosowana jest do wymagań IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA nadającej uprawnienia w zakresi ew zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Harmonogram zajęć - do pobrania

Celem zajęć praktycznych jest wykształcenie w studentach praktycznych umiejętności i znajomości zasad rządzących funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

 • Odpowiedzią na to są m.in. praktyki realizowane bezpośrednio u pracodawców, w tym:

 • Fortum Power and Heat Polska

 • Tauron Dystrybucja

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

 • Oczyszczalnia Ścieków „WARTA”

 • Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Agencja Rozwoju Regionalnego

 • Tauron Wytwarzanie

 • Elsen

 

 

Sylwetka absolwenta

Kierunek Energetyka o profilu praktycznym realizowany na Politechnice Częstochowskiej był pierwszym tego typu kierunkiem kształcenia w Polsce.

Absolwenci kierunku Energetyka posiadają kompleksowe wykształcenie odpowiadające potrzebom związanym z ekologicznym wytwarzaniem, transportem oraz dystrybucją ciepła i elektryczności pochodzących zarówno z odnawialnych, jak i konwencjonalnych źródeł energii. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru m.in. techniki cieplnej, budowy i eksploatacji systemów energetycznych oraz oddziaływania technologii energetycznych na środowisko, uzupełnionych zajęciami praktycznymi realizowanymi w największych lokalnych zakładach branży energetycznej.

Studia stacjonarne I-go I II-go stopnia realizowane są na kierunku o profilu praktycznym, w ramach którego studenci rozwijają praktyczne umiejętności zawodowe dzięki realizacji (6-miesięcznej na I-ym stopniu I 3-miesięcznej na II-gim stopniu) praktyki zawodowej u jednego z partnerów przemysłowych. W ramach praktyki studenci realizują indywidualne programy kształcenia zawodowego.

Absolwenci kierunku pracują obecnie w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem oraz eksploatacją urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i konwencjonalnej oraz w jednostkach samorządowych i instytucjach finansujących proekologiczne projekty energetyczne.

Ponadto, absolwenci kierunku Energetyka mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.


!!! UWAGA !!!

Możliwość zapisania się na kierunek dostępna jest dla kandydatów posiadających uzupełnione informacje o dokumencie w zakładce "Wykształcenie"  (dane dokumentu, uzyskane oceny, załączony skan dokumentu).

 

"NOWA MATURA"

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- informatyka

- technologia informacyjna

- chemia

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- informatyka

- technologia informacyjna

- chemia

 

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- informatyka

- technologia informacyjna

- chemia