Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Inżynieria środowiska

Szczegóły
Kod 424
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów Inżynieria środowiska
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych Semestr
Liczba cykli dydaktycznych 7
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Celem studiów na kierunku Inżynieria środowiska jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia przygotowującego do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie urządzeń i technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami z uwzględnieniem podstaw budownictwa, aspektów prawnych, efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej. Uzyskane w trakcie studiów  wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w  obszarze działań zarówno projektowych, jak i wykonawczych, nadzorczych i eksploatacyjnych.  Program studiów dla kierunku Inżynieria środowiska jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jednostkami administracji terytorialnej oraz podmiotami branżowymi  w celu dostosowania do wymogów rynku pracy i zdobywania uprawnień zawodowych. Realizacja części zajęć w formie wyjazdów terenowych oraz  4-tygodniowej praktyki zawodowej pozwala na uzupełnienie nabytej wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne. Możliwość odbywania części zajęć w języku angielskim pozwala na opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu studiowanego kierunku, co ułatwi komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Dodatkową możliwością dla studentów jest  uczestnictwo w programie międzynarodowym ERASMUS+  oraz realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych i projektów prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska stopnia I ma możliwość zatrudnienia np. w biurach projektowych,   przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką komunalną, organach administracji lokalnej i centralnej,  w placówkach naukowo-badawczych oraz konsorcjach zajmujących się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi.

Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.Studia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z zachowaniem tych samych efektów uczenia się i zakresu wiedzy.

 

Od trzeciego semestru student ma możliwość wyboru zakresu kształcenia (specjalności):

  • Gospodarka komunalna
  • Sieci i instalacje budowlane
  • Inżynieria i gospodarka wodna

Harmonogram studiów – do pobrania

Szczegółowy opis kierunku


!!! UWAGA !!!

Możliwość zapisania się na kierunek dostępna jest dla kandydatów posiadających uzupełnione informacje o dokumencie w zakładce "Wykształcenie"  (dane dokumentu, uzyskane oceny, załączony skan dokumentu).

 

"NOWA MATURA"

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia

 

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia