Unia Europejska
  • zaloguj się
  • utwórz konto

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Biotechnologia

Szczegóły
Kod 421
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów Biotechnologia
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych Semestr
Liczba cykli dydaktycznych 7
Wymagany dokument
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Absolwent jest przygotowany do sprawnego poruszania się na styku technologii i współczesnych metod biologii eksperymentalnej oraz do podejmowania zadań o charakterze interdyscyplinarnym wymagających współpracy ze specjalistami z innych dziedzin. Absolwent studiów inżynierskich jest przygotowany do pracy w przemyśle biotechnologicznym i pokrewnych. Absolwent posiada umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów inżynierskich w projektowaniu i prowadzeniu bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko. Pracy w laboratoriach badawczych i diagnostycznych, wykonywania analiz zwłaszcza z wykorzystaniem próbek środowiskowych. Absolwent przygotowany jest do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Harmonogram studiów – do pobrania

Szczegółowy opis kierunku

 


!!! UWAGA !!!

Możliwość zapisania się na kierunek dostępna jest dla kandydatów posiadających uzupełnione informacje o dokumencie w zakładce "Wykształcenie"  (dane dokumentu, uzyskane oceny, załączony skan dokumentu).

 

"NOWA MATURA"

Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia

 

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- fizyka z astronomią

- chemia

- biologia