Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Szczegóły
Kod 522
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów ogólnoakademicki
Języki wykładowe angielski, polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 3
Adres komisji rekrutacyjnej al. Armii Krajowej 19 sala 003 (parter, budynek A)
42-200 Częstochowa
tel. 34 3250 598
rekrutacja@wip.pcz.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 25-29.01.2021r.
pon. w godz. 9.00–11.00
wt.-pt. w godz. 10.00-12.00
1-5.02.2021r.
pon.-pt. w godz. 9.00-12.00
8-12.02.2021r.
pon. w godz. 9.00–14.00
wt.-pt. w godz. 9.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska jest specjalistą w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, odpadowej oraz problematyki ochrony i oczyszczania gleb oraz powietrza.  Jako absolwent kierunku jest przygotowany do projektowania, a zwłaszcza budowy, nadzorui eksploatacji urządzeń, instalacji i obiektów inżynierii środowiskowej. Zdobyta wiedza umożliwia również  wykonywanie i koordynowanie prac badawczych oraz rozwiązywania problemów administracyjnychi  prawnych jednostek samorządowych i gospodarczych. Absolwent gotowy jest do porozumiewania się w sprawach inżynierii środowiska ze specjalistami branżowymi i społeczeństwem, a także organizowania prac grupowych i kierowania zespołami.

Ze względu na aktualne uwarunkowania rynkowe, silny nacisk kładziony jest na umiejętność rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych oraz naukowo-badawczych z zakresu inżynierii środowiska oraz opanowania  w języku obcym specjalistycznej terminologii z zakresu inżynierii środowiska, pozwalającej na komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym.

Studia studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska obejmują również kształcenie w zakresie INTELLIGENT ENERGY FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION. Absolwenci tego programu otrzymają gruntowne wykształcenie w dziedzinie inżynierii energetycznej, w tym technologii konwersji energii, różnych źródeł energii i zarządzania, inteligentnego ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji, zarządzania źródłami węgla w procesach środowiskowych, konwersji węgla, gazu i biomasy.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska stopnia II ma możliwość zatrudnienia np. podmiotach gospodarczych zajmujących się planowaniem, projektowaniem i realizacją inwestycji z zakresu inżynierii środowiska, przedsiębiorstwach związanych z bio-gospodarką i realizujących gospodarkę obiegu zamkniętego, w instytucjach krajowych i europejskich przygotowujących opracowania specjalistyczne oraz prowadzących prace badawczo – rozwojowe.

Ukończenie studiów II stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckie).Studia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z zachowaniem tych samych efektów uczenia się i zakresu wiedzy. 

 

Harmonogram studiów – do pobrania 

Szczegółowy opis kierunku

 

Master’s degree studies in Environmental Engineering (in English)

Specjalność (The specialization): Intelligent Energy for Environmental Protection

Więcej informacji (More information)

Program studiów (The programme of study)

 


Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.