Unia Europejska

Studia II stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

ENERGETYKA

Szczegóły
Kod 1241
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów ENERGETYKA
Forma studiów Stacjonarne
Poziom kształcenia Drugiego stopnia
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 3
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu 25-29.01.2021r.
pon. w godz. 9.00–11.00
wt.-pt. w godz. 10.00-12.00
1-5.02.2021r.
pon.-pt. w godz. 9.00-12.00
8-12.02.2021r.
pon. w godz. 9.00–14.00
wt.-pt. w godz. 9.00-15.00
Wymagany dokument
  • Dyplom
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Obecnie nie trwają żadne zapisy na te studia.

(pokaż minione tury)

Program studiów drugiego stopnia na kierunku Energetyka skierowany jest na uzyskanie przez absolwenta wykształcenia odpowiadającego aktualnym potrzebom przedsiębiorstw i innych instytucji, których działalność związana jest z szeroko rozumianą branżą energetyczną i które w swojej działalności dążą do promocji zrównoważonego rozwoju otoczenia i kraju, przy uwzględnieniu szeregu aspektów związanych z problematyką wysokosprawnego i niskoemisyjnego wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i wykorzystania energii elektrycznej ciepła i/lub chłodu. Realizowany proces kształcenia oparty jest o najnowszą i stale uaktualnianą wiedzę techniczną zarówno z obszaru termodynamiki i techniki cieplnej,
jak i elektroenergetyki, informatyki oraz ekonomii i prawa, pozwalając na podjęcie przez absolwentów pracy związanej zarówno z eksploatacją, jak i projektowaniem urządzeń energetycznych. Absolwenci mogą także istotnie wesprzeć zespoły specjalistów w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansowych. Ze względu na aktualne uwarunkowania rynkowe, silny nacisk kładziony jest również na opanowanie w języku obcym specjalistycznej terminologii z zakresu energetyki, pozwalającej na komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym oraz umiejętność rozwiązywania problemów techniczno-technologicznych, organizacyjnych oraz naukowo-badawczych z tej dziedziny.
Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach drugiego stopnia obejmują specjalistyczną wiedzę zarówno z zakresu energetyki, inżynierii środowiska i eksploatacji maszyn, jak również wybranych aspektów prawa, ekonomii oraz marketingu. Wskazane efekty kształcenia pozwalają absolwentowi uzyskać wiedzę specjalistyczną w zakresie efektywnej konwersji energii ze źródeł konwencjonalnych, odnawialnych i odpadowych, przy uwzględnieniu aktualnych wymagań w zakresie realizacji zrównoważonego rozwoju oraz maksymalizacji ochrony zasobów i środowiska. Takie podejście wpisuje się m.in. w promowany rozwój kraju i regionu śląskiego w synergii z wymogami np. Pakietu Klimatyczno-Energetycznego. Dodatkowo, realizacja procesu kształcenia w zakresie praktycznym umożliwia istotne wzbogacenie know-how absolwentów o praktyczną wiedzę inżynierską – głównie poprzez wyjazdy i zajęcia praktyczne w przedsiębiorstwach.
W oparciu o zdobytą wiedzę techniczną, inżynierską oraz ekonomiczno-prawną absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach, których działalność – główna bądź poboczna – związana jest z procesami i technologiami konwersji energii (np. elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie, spółki gazownicze, firmy energetyczne, instalatorskie, remontowe, przedsiębiorstwa zajmujące się wentylacją i klimatyzacją, czy też firmy lub biura konsultingowe i projektowe oraz jednostki samorządowe). Absolwenci są także przygotowani do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz kontynuowania nauki na studiach trzeciego stopnia w związku z posiadanymi przez Wydział Infrastruktury i Środowiska uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora

Harmonogram studiów – do pobrania

Szczegółowy opis kierunku

 


Kwalifikacja odbywa sie na podstawie konkursu dyplomów.