Unia Europejska

Studia I stopnia - Obywatele Polscy

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

[426] INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Szczegóły
Kod 426
Jednostka organizacyjna Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunek studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Pierwszego stopnia
Języki wykładowe polski
Rodzaj cykli dydaktycznych SEM
Liczba cykli dydaktycznych 8
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Dąbrowskiego 73, pokój 115
42-200 Częstochowa
tel.34 3250 466
rekrutacja@is.pcz.czest.pl
Godziny otwarcia sekretariatu Sierpień 2019 r. - brak dyżuru
2-9.09.2019 r. pon.-pt. w godz. 9.00-13.00
10-12.09.2019 r. wt.-czw. w godz. 9.00-15.00
Wymagane dokumenty
  • Matura
  Zadaj pytanie w związku z tymi studiami
Studia I stopnia - Obywatele Polscy
Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (03.06.2019 08:00 – 24.07.2019 23:00)

Trwające tury w innych rekrutacjach:
  • Studia I stopnia - dla kandydatów zagranicznych - BSZ
    Tura 2 (29.07.2019 08:00 – 11.09.2019 23:00)

Celem studiów na kierunku Inżynieria środowiska jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia przygotowującego do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji i klimatyzacji w obiektach mieszkalnych i przemysłowych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie urządzeń i technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami z uwzględnieniem podstaw budownictwa, aspektów prawnych, efektywności ekonomicznej, energetycznej i ekologicznej. Uzyskane w trakcie studiów  wiedza i umiejętności umożliwią absolwentowi podjęcie pracy w  obszarze działań zarówno projektowych, jak i wykonawczych, nadzorczych i eksploatacyjnych.  Program studiów dla kierunku Inżynieria środowiska jest na bieżąco konsultowany z przedstawicielami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jednostkami administracji terytorialnej oraz podmiotami branżowymi  w celu dostosowania do wymogów rynku pracy i zdobywania uprawnień zawodowych. Realizacja części zajęć w formie wyjazdów terenowych oraz  6-tygodniowej praktyki zawodowej pozwala na uzupełnienie nabytej wiedzy teoretycznej o umiejętności praktyczne. Możliwość odbywania części zajęć w języku angielskim pozwala na opanowanie specjalistycznej terminologii z zakresu studiowanego kierunku, co ułatwi komunikację i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym. Dodatkową możliwością dla studentów jest  uczestnictwo w programie międzynarodowym ERASMUS+  oraz realizacja własnych zainteresowań w ramach kół naukowych i projektów prowadzonych przez kadrę naukowo-dydaktyczną.

Absolwent kierunku Inżynieria Środowiska stopnia I ma możliwość zatrudnienia np. w biurach projektowych,   przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych, energetyki cieplnej, przedsiębiorstwach zajmujących się gospodarką komunalną, organach administracji lokalnej i centralnej,  w placówkach naukowo-badawczych oraz konsorcjach zajmujących się innowacyjnymi technologiami środowiskowymi.

Ukończenie studiów I stopnia przygotowuje absolwenta do podjęcia studiów II stopnia.Studia na kierunku Inżynieria środowiska prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym z zachowaniem tych samych efektów uczenia się i zakresu wiedzy.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1750 zł

 


Wskaźnik rekrutacyjny uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następująych przedmiotów:

- matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język polski - poziom podstawowy lub rozszerzony

- język obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny - poziom podstawowy lub rozszerzony z podanych poniżej

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji na kierunek:

- fizyka

- chemia

- biologia

"STARA MATURA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "starą maturą" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą (dla dwóch skal ocen):

Ocena   % punktów     Ocena   % punktów

       2       30                    3      50

       3       55                    4      75

       4       70                    5      100

       5       85

       cel    100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- chemia

- biologia

"INTERNATIONAL BACCALAUREATE" - "MATURA MIĘDZYNARODOWA"

Dla kandydatów na studia z tzw. "maturą międzynarodową" wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia zgodnie z następującą zasadą:

Ocena               % punktów

Mediocre (2)             30

Satisfactory (3)         55

Good (4)                  70

Very good (5)           85

Excellent (6)             100

wybranych ocen końcowych ze świadectwa ukończenia szkoły z przedmiotów:

- język polski

- język obcy nowożytny

- matematyka

- dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny

 

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę przy kwalifikacji nakierunek:

- fizyka

- chemia

- biologia