Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Inżynieria Środowiska, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-10-22 14:09:00 do 2018-10-22 16:00:00

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

Od wielu lat Wydział Infrastruktury i Środowiska oferuje kształcenie na kierunku studiów Inżynieria Środowiska - studia drugiego stopnia. Obecnie studia prowadzone są ramach dwóch specjalności:

 •  Gospodarka komunalna,
 •  Systemy cieplne i wentylacja.

Proponowany program studiów na kierunku Inżynieria Środowiska - studia niestacjonarne II stopnia


Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa o uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych z zakresu:

 •   ogrzewnictwa, 
 •   ciepłownictwa,
 •   ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 •   wentylacji i klimatyzacji,
 •   wodociągów i kanalizacji,
 •   gazownictwa
 •   ochrony atmosfery.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oraz warunków ubiegania się o uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych można znaleźć na stronach następujących organizacji:

 •   Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 •   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

 

Dlaczego warto studiować na II stopniu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska?

Ogólne cele kształcenia absolwentów II stopnia kierunku Inżynieria Środowiska obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:

 • instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych,
 • wewnętrznych instalacji gazowych,
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • instalacji i urządzeń odciągów miejscowych i transportu pneumatycznego,
 • instalacji i urządzeń chłodniczych,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa,
 • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
 • wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • produkcji mało- i bezodpadowej w różnych gałęziach gospodarki,
 • ochrony środowiska przyrodniczego (wody, powietrza i gleby) przed degradacją,
 • planowania i działalności proekologicznej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania paliw,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • układów i systemów pomiarowych zanieczyszczeń środowiska,
 • diagnostyki procesów przetwarzania energii i optymalizacji procesów cieplnych,
 • termicznej utylizacji odpadów,
 • planowania działalności proekologicznej związanej z procesami przetwarzania energii.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, która zobowiązuje na kraje członkowskie UE dokonania oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej, absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska będą mogli ubiegać się o tytuł audytorów energetycznych, gdyż posiadać będą wymagane wykształcenie – nie gorsze od inżynierów architektów czy też inżynierów budowlanych, a nawet w tym zakresie lepsze.

Charakterystyką energetyczną objęte będą budynki:

 • mieszkalne,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • użyteczności publicznej,
 • magazyny.

Z oceny sporządza się świadectwo energetyczne danego budynku ważne na 10 lat. Dyrektywa przewiduje również kontrolę kotłów:

 • raz na 10 lat kotłów na paliwo stałe, ciekłe i gazowe o mocy większej od 20 kW do 100 kW,
 •  raz na 2 lata kotłów na paliwo stałe i ciekłe o mocy większej niż 100 kW,
 •  raz na 4 lata kotłów na paliwo gazowe o mocy powyżej 100 kW,
 •  systemów klimatyzacji o mocy większej niż 12 kW,
 •  oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych (raz na 15 lat), w której zainstalowane są kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

Przewiduje się że w Polsce oceną objętych będzie setki tysiące budynków oraz miliony lokali mieszkalnych. Świadectwo energetyczne będzie dotyczyć również budynków nowo wznoszonych. Do realizacji powyżej wymienionych zadań będzie potrzebna rzesza audytorów. Zdobyte wykształcenie na naszym wydziale ułatwi Ci znalezienie się w grupie licencjonowanych audytorów energetycznych.

Co po studiach?

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej (projektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja),
 • przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych (projektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja),
 • ujęciach wód, stacjach uzdatniania wody,
 • oczyszczalniach ścieków i zakładach zajmujących się unieszkodliwianiem osadów ściekowych,
 • zakładach zagospodarowania i utylizacji odpadów,
 • placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,  
 • zakładach przemysłowych oraz placówkach naukowo-badawczych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu ekologicznego,
 • wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • organach administracji centralnej i lokalnej,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego,
 • wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej itp.

Osiągnięcie efektów kształcenia przez każdego Absolwenta na II stopniu studiów Inżynieria Środowiska przygotowuje go do podjęcia studiów III stopnia w tej dyscyplinie.


Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wraz z kserokopią suplementu - nie dotyczy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej), poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 4. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 5. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
 6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może również przyjąć wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

1700 zł

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl