Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Inżynieria Środowiska, stacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-15 08:00:00 do 2018-09-26 23:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Dlaczego warto studiować na kierunku Inżynieria Środowiska

Od wielu lat Wydział Infrastruktury i Środowiska oferuje kształcenie na nowoczesnych kierunkach studiów, w tym na kierunku Inżynieria Środowiska (studia pierwszego i drugiego stopnia).

Proponowany program studiów na kierunku Inżynieria Środowiska - studia stacjonarne I stopnia

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mogą ubiegać się w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa o uprawnienia w zakresie projektowania sieci zewnętrznych oraz instalacji wewnętrznych z zakresu:

 • ogrzewnictwa, 
 • ciepłownictwa,
 • ciepłej wody użytkowej (c.w.u.),
 • wentylacji i klimatyzacji,
 • wodociągów i kanalizacji,
 • gazownictwa
 • ochrony atmosfery.

Szczegółowe informacje na temat kryteriów oraz warunków ubiegania się o uprawnienia w zakresie projektowania instalacji wewnętrznych można znaleźć na stronach następujących organizacji:

 •   Polska Izba Inżynierów Budownictwa
 •   Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.


Cel studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska

Ogólne cele kształcenia absolwentów I stopnia kierunku Inżynieria Środowiska obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego oraz prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie:

 • instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych,
 • wewnętrznych instalacji gazowych,
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • instalacji i urządzeń odciągów miejscowych i transportu pneumatycznego,
 • instalacji i urządzeń chłodniczych,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa,
 • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
 • wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w obiektach mieszkalnych i przemysłowych,
 • zewnętrznych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • produkcji mało- i bezodpadowej w różnych gałęziach gospodarki,
 • ochrony środowiska przyrodniczego (wody, powietrza i gleby) przed degradacją,
 • planowania i działalności proekologicznej we wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania gazów odlotowych z procesów spalania paliw,
 • wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • układów i systemów pomiarowych zanieczyszczeń środowiska,
 • diagnostyki procesów przetwarzania energii i optymalizacji procesów cieplnych,
 • termicznej utylizacji odpadów,
 • planowania działalności proekologicznej związanej z procesami przetwrzania energii.

Zgodnie z postanowieniami Dyrektywy 2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, która zobowiązuje na kraje członkowskie UE dokonania oceny energetycznej budynków i lokali mieszkalnych oraz kontroli niektórych urządzeń w zakresie efektywności energetycznej, absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska będą mogli ubiegać się o tytuł audytorów energetycznych, gdyż posiadać będą wymagane wykształcenie ? nie gorsze od inżynierów architektów czy też inżynierów budowlanych, a nawet w tym zakresie lepsze.

Charakterystyką energetyczną objęte będą budynki:

 • mieszkalne,
 • zamieszkania zbiorowego,
 • użyteczności publicznej,
 • magazyny.

Z oceny sporządza się świadectwo energetyczne danego budynku ważne na 10 lat. Dyrektywa przewiduje również kontrolę kotłów:

 • raz na 10 lat kotłów na paliwo stałe, ciekłe i gazowe o mocy większej od 20 kW do 100 kW,
 • raz na 2 lata kotłów na paliwo stałe i ciekłe o mocy większej niż 100 kW,
 • raz na 4 lata kotłów na paliwo gazowe o mocy powyżej 100 kW,
 • systemów klimatyzacji o mocy większej niż 12 kW,
 • oraz instalacji centralnego ogrzewania w budynkach lub lokalach mieszkalnych (raz na 15 lat), w której zainstalowane są kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe.

Przewiduje się że w Polsce oceną objętych będzie setki tysiące budynków oraz miliony lokali mieszkalnych. Świadectwo energetyczne będzie dotyczyć również budynków nowo wznoszonych. Do realizacji wyżej wymienionych zadań będzie potrzebna rzesza audytorów. Wykształcenie zdobyte na naszym Wydziale ułatwi Absolwentom znalezienie się w grupie licencjonowanych audytorów energetycznych.


Co po studiach?

Absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska może znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • biurach projektowych,
 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej (projektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja),
 • przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych (projektowanie, wykonawstwo, nadzór, eksploatacja),
 • ujęciach wód, stacjach uzdatniania wody,
 • oczyszczalniach ścieków i zakładach zajmujących się unieszkodliwianiem osadów ściekowych,
 • zakładach zagospodarowania i utylizacji odpadów,
 • placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,  
 • zakładach przemysłowych oraz placówkach naukowo-badawczych,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu ekologicznego,
 • wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • organach administracji centralnej i lokalnej,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego,
 • wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych,
 • placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej itp.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
  Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 4. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procent M punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki zdawanym na poziomie podstawowym; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów
 2. procent punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych z
...
(liczba słów w pełnym opisie: 433)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny, uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 •   matematyka - poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR) (w przypadku gdy kandydat zdaje egzamin z przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, uzyskuje punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony); w przypadku gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 •   język polski - poziom podstawowy (JP),
 •   język obcy nowożytny - poziom podstawowy (JO),
 •  dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (D) (fizyka z astronomią, chemia lub biologia). W przypadku braku egzaminu z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową z jednego z nich na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów.

Poddaje się klasyfikacji wyłącznie tych kandydatów, którzy:

 •  zdali egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 •  zdali egzamin maturalny z matematyki i jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych,
 •  nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki i dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ,  ale uzyskali z tych przedmiotów co najmniej dopuszczającą ocenę końcową na świadectwie kończenia szkoły)


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów na studia - absolwentów z lat ubiegłych z tzw. "starą maturą" na podstawie:

 •   Konkursu świadectw - wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny - w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych (fizyka z astronomią, chemia lub biologia).


Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób, natomiast kandydaci, którzy zdali maturę dwujęzyczną, uzyskają z języka obcego 100% punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl