Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Biotechnologia, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-03-05 13:22:00 do 2018-03-05 13:30:00

Język wykładowy

polski

Opis

Celami kształcenia w ramach studiów stacjonarnych kierunku Biotechnologia jest zdobycie wiedzy z przedmiotów: mikrobiologia, biochemia, inżynieria bioprocesowa, genetyka i mikrobiologia, procesy biotechnologiczne, w tym głównie w zakresie podstaw teoretycznych i praktycznych zastosowania organizmów żywych w procesach technologicznych. Ponadto celem kształcenia jest uzyskanie szeregu umiejętności niezbędnych w pracy każdego biotechnologia, tj. identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących projektowania i prowadzenia bioprocesów z uwzględnieniem ich wpływu na środowisko oraz przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. Oprócz tego studenci poznają język obcy specjalistyczny z zakresu biotechnologii.

Studia II stopnia, stacjonarne, magisterskie- 3 semestry (1,5 roku) Specjalność:

- biotechnologia środowiska

- biotechnologia produkcji

Absolwent jest przygotowany do wykonywania analityki i podstawowych prac badawczych z użyciem materiału biologicznego, prowadzenia procesów biotechnologicznych, wykorzystywania urządzeń technologicznych i aparatury badawczej, samodzielnego rozwijania własnych umiejętności zawodowych. Studenci zapoznają się z obsługą stołów laminarnych, mikroskopów, spektrofotometrów, inkubatorów, spektrometrów, chromatografów (cieczowych i gazowych), urządzeń z zakresu biologii molekularnej i biokatalizy. Absolwenci potrafią przeprowadzić analizy próbek środowiskowych, biochemicznych, mikrobiologicznych i genetycznych.

Kierunek biotechnologia oferuje gruntowne przygotowanie teoretyczne i praktyczne tak, by absolwenci po ukończeniu studiów mogli łatwo włączyć się w europejski, międzynarodowy rynek pracy w:

› małych i średnich firmach produkcyjnych wykorzystujących procesy biotechnologiczne,

› przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,

› jako specjaliści w szybko rozwijających się firmach:

- wykorzystujących technologie inżynierii genetycznej do selekcji i modyfikacji mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych,

- stosujących procesy biosyntezy do izolacji i oczyszczania bioproduktów,

- do produkcji, szkoleń, marketingu,

› w ośrodkach opracowujących i popularyzujących nowoczesne techniki i technologie a także nowe produkty m.in. w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie,

› w firmach zajmujących się praktycznymi aspektami ochrony środowiska przyrodniczego, recyklingiem oraz procesami biotechnologicznymi w inżynierii środowiska,

› w nauce (uczelnie wyższe, ośrodki badawcze),

› w prywatnych laboratoriach badawczych,

› w jednostkach administracji publicznej związanych z technologiami środowiskowymi, oraz przy podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem istniejącego inkubatora przedsiębiorczości.

Zasady kwalifikacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o przyjęcie na studia na specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej rejestracji Kandydatów IRK;

2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości;

3. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (warunkowo może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - oryginał dyplomu można dostarczyć w późniejszym terminie),

4. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;

5. Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

6. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,

7. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne,

8. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo suplement lub indeks studiów I stopnia (jeśli kierunek studiów II stopnia jest inny niż studiów I stopnia);

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może również przyjąć wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Dodatkowe informacje

http://is.pcz.pl/