Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Technologie i urządzenia Wellness & SPA

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-15 08:00:00 do 2018-09-26 23:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku Technologie i Urządzenia Wellness & SPA trwają 7 semestrów. Semestry 1 – 7 realizowane są wspólnie dla wszystkich studentów kierunku, za wyjątkiem przedmiotów znajdujących się w zestawie modułu obieralnego, przy czym bloki przedmiotów obieralnych rozpoczynają się od semestru 3. W trakcie realizacji semestrów 6 i 7 student wykonuje pracę dyplomową.

Proponowany plan studiów: Technologie i Urządzenia Wellness & SPA

Wykształcenie absolwenta kierunku Technologie i Urządzenia Wellness & SPA oparte będzie na wiedzy technicznej w zakresie: instalacji i urządzeń sanitarnych, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, niskoemisyjnych metod pokrycia zapotrzebowania na ciepło i chłód, informatyki, ekonomii i zarządzania z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb autonomicznego obiektu typu Wellness & SPA. Zwrócona zostanie również uwaga na opanowanie przez absolwenta języka obcego specjalistycznego dla wskazanego powyżej zakresu wiedzy. Absolwent uzyskuje dyplom ukończenia studiów na kierunku Technologie i Urządzenia Wellness & SPA, uzyskując tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwent kierunku Technologie i urządzenia Wellness & SPA zostanie przygotowany do podjęcia zatrudnienia w biurach projektowych, firmach wykonawczych oraz na miejscach budowy (tzw. ścieżka I), oraz jako personel obsługujący, serwisujący czy administrujący w obiektach o charakterze Wellness & SPA (tzw. ścieżka II), które rozumiane są tu jako:

 • baseny i sauny,
 • siłownie i kluby fitness,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • aquaparki,
 • sanatoria i uzdrowiska
 • centra rehabilitacji.

Co po studiach na kierunku Technologie i Urządzenia Wellness & SPA?

Kierunek Technologie i urządzenia Wellness & SPA jest odpowiedzią na bieżące trendy i potrzeby rynkowe. Program kształcenia opracowany został w oparciu o przeprowadzone konsultacje społeczne i środowiskowe; uwzględnia on tym samym sugestie ze strony potencjalnych zewnętrznych interesariuszy (Instytuty SPA, Kluby Fitness, itp.).

Zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie spodziewane jest z racji dynamicznego rozwoju tego sektora usługowego, co obserwuje się zarówno w samym mieście Częstochowa czy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, jak i w skali całego regionu śląskiego, a nawet kraju.

Wykształcenie, jakie oferuje proponowany kierunek studiów, daje możliwość podjęcia pracy zawodowej o wyraźnie zarysowanym profilu.

Jednocześnie brak jest tożsamego bądź też pokrewnego kierunku studiów na innych uczelniach technicznych w naszym kraju, co zwiększa szanse przyszłych absolwentów tego kierunku na istniejącym rynku pracy.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
  Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 4. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procent M punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki zdawanym na poziomie podstawowym; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów
 2. procent punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych z przedmiotów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 433)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny, uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 •   matematyka - poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR) (w przypadku gdy kandydat zdaje egzamin z przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, uzyskuje punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony); w przypadku gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 •   język polski - poziom podstawowy (JP),
 •   język obcy nowożytny - poziom podstawowy (JO),
 •  dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (D) (fizyka z astronomią, chemia lub biologia). W przypadku braku egzaminu z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową z jednego z nich na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów.

Poddaje się klasyfikacji wyłącznie tych kandydatów, którzy:

 •  zdali egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 •  zdali egzamin maturalny z matematyki i jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych,
 •  nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki i dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ,  ale uzyskali z tych przedmiotów co najmniej dopuszczającą ocenę końcową na świadectwie kończenia szkoły)


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów na studia - absolwentów z lat ubiegłych z tzw. "starą maturą" na podstawie:

 •   Konkursu świadectw - wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny - w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych (fizyka z astronomią, chemia lub biologia).


Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób, natomiast kandydaci, którzy zdali maturę dwujęzyczną, uzyskają z języka obcego 100% punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl