Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-15 08:00:00 do 2018-09-26 23:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

W ujęciu programowym kierunek Sieci i Instalacje w Obiektach Mieszkalnych i Przemysłowych wpisuje się w obszar dyscypliny Inżynieria Środowiska. Wydział Infrastruktury i Środowiska posiada pełne prawa akademickie dla dyscypliny Inżynieria Środowiska, co gwarantuje wysoką jakość nauczania.

Proponowany plan studiów: Sieci i Instalacje w Obiektach Mieszkalnych i Przemysłowych

Ogólne cele kształcenia studentów kierunku Sieci i instalacje w obiektach mieszkalnych i przemysłowych obejmują przygotowanie ich do planowania, projektowania, budowy i nadzoru eksploatacyjnego w zakresie:

 • sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci i wewnętrznych instalacji gazowych,
 • sieci i instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w obiektach mieszkalnych, komunalnych i przemysłowych,
 • instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
 • źródeł ciepła i sieci ciepłowniczych,
 • urządzeń i technologii ograniczających emisje gazowo-pyłowe w przemyśle ze szczególnym uwzględnieniem energetyki,
 • urządzeń i technologii racjonalnej gospodarki energią,
 • urządzeń i technologii ujmowania, magazynowania i dystrybucji wody dla gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa,
 • urządzeń i technologii neutralizacji i usuwania ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów ściekowych,
 • procesów i urządzeń do oczyszczania i uzdatniania wody pitnej i przemysłowej,
 • urządzeń i technologii produkcji i przetwarzania energii,
 • urządzeń i technologii służących wykorzystaniu przemysłowej energii odpadowej.

Studenci po piątym semestrze studiów stacjonarnych, wybierają jeden z dwóch bloków tematycznych ukierunkowanych na:

 • Sieci i instalacje kanalizacyjne, wodociągowe i gazowe
 • Sieci ciepłownicze i instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne

Co po studiach?

Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Budownictwo lub na kierunkach pokrewnych.

Absolwent kierunku Sieci i Instalacje w Obiektach Mieszkalnych i Przemysłowych ma możliwość zatrudnienia w:

 • przedsiębiorstwach specjalistycznych energetyki cieplnej, biurach projektowych, zakładach przemysłowych,
 • biurach projektowych, przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych, placówkach naukowo-badawczych gospodarki wodnej i ochrony środowiska,
 • specjalistycznych przedsiębiorstwach przemysłu energetycznego, wydzielonych jednostkach ochrony środowiska zakładów przemysłowych, organach administracji centralnej i lokalnej, placówkach naukowo-badawczych gospodarki energetycznej

Absolwent ma możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w zakresie projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie, takie jak:

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
 • uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
  Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 4. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procent M punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki zdawanym na poziomie podstawowym; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów
 2. procent punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych z przedmiotów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 433)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny, uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 •   matematyka - poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR) (w przypadku gdy kandydat zdaje egzamin z przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, uzyskuje punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony); w przypadku gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 •   język polski - poziom podstawowy (JP),
 •   język obcy nowożytny - poziom podstawowy (JO),
 •  dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (D) (fizyka z astronomią, chemia lub biologia). W przypadku braku egzaminu z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową z jednego z nich na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów.

Poddaje się klasyfikacji wyłącznie tych kandydatów, którzy:

 •  zdali egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 •  zdali egzamin maturalny z matematyki i jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych,
 •  nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki i dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ,  ale uzyskali z tych przedmiotów co najmniej dopuszczającą ocenę końcową na świadectwie kończenia szkoły)


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów na studia - absolwentów z lat ubiegłych z tzw. "starą maturą" na podstawie:

 •   Konkursu świadectw - wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny - w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych (fizyka z astronomią, chemia lub biologia).


Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób, natomiast kandydaci, którzy zdali maturę dwujęzyczną, uzyskają z języka obcego 100% punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl