Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Monitoring i zarządzanie środowiskiem

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-15 08:00:00 do 2018-09-26 23:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem trwają 7 semestrów. Studia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Plan studiów: Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem

Duża liczba zajęć praktycznych powoduje, że absolwent nabywa umiejętności nie tylko w zakresie stosowanych narzędzi, ale również zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych i społecznych, wykształca umiejętność pracy w zespole i wykazuje postawę przedsiębiorczą. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunkach: Inżynieria Środowiska, Ochrona Środowiska, Biotechnologia lub na kierunkach pokrewnych.

Student przez cały okres kształcenia oprócz przedmiotów obowiązkowych ma do wyboru 28 przedmiotów, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, a po piątym semestrze wybiera jeden z dwóch bloków tematycznych.

Absolwent kierunku Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem:

 • zna i rozumie procesy zachodzące w środowisku oraz zależności pomiędzy nimi,
 • potrafi określać stężenia zanieczyszczeń oraz monitorować zmiany poziomów zanieczyszczenia w poszczególnych elementach środowiska z wykorzystaniem nowoczesnych technik analitycznych,
 • potrafi uzyskane dane przetwarzać, analizować i weryfikować z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych; zna podstawy modelowania matematycznego zjawisk zachodzących w środowisku,
 • jest przygotowany do przeprowadzania oceny zagrożeń inwestycji dla środowiska i waloryzacji środowiska. Potrafi sporządzać raporty oddziaływania na środowisko,
 • planuje i prowadzi eksperymenty oraz pomiary, analizuje problemy inżynierskie.

Połączenie wiedzy i umiejętności z zakresu monitoringu środowiska ze znajomością zagadnień z zakresu prawa oraz ekonomii i zarządzania, które wyróżnia program kształcenia na kierunku powoduje, że absolwent:

 • potrafi określić także pozatechniczne, systemowe, aspekty związane z zanieczyszczeniem środowiska,
 • zna obowiązujące przepisy prawne oraz zagadnienia ekonomiczne,
 • potrafi dokonać oceny ekonomicznej proponowanych, a także krytycznej analizy istniejących rozwiązań,
 • wiedzę analityczną, ekonomiczną i prawną łączy z umiejętnościami inżynierskimi w zakresie urządzeń, obiektów i technologii.

Co po studiach Monitoring i Zarządzanie Środowiskiem?

Interdyscyplinarne przygotowanie, w którym nacisk kładzie się na umiejętności inżynierskie, jest szczególnie istotne na rynku pracy, na którym absolwent znajdzie zatrudnienie przede wszystkim w:

 • jednostkach administracji samorządowej i państwowej,
 • służbach ochrony środowiska,
 • instytucjach państwowych zajmujących się ochroną i monitorowaniem środowiska,
 • jednostkach zajmujących się planowaniem przestrzennym,
 • prywatnych firmach konsultingowych i doradczych,
 • działach ochrony środowiska przedsiębiorstw.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
  Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 4. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
 5. Oświadczenie o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych bez wnoszenia opłat;
 6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procent M punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki zdawanym na poziomie podstawowym; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów
 2. procent punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych z przedmiotów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 433)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny, uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 •   matematyka - poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR) (w przypadku gdy kandydat zdaje egzamin z przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, uzyskuje punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony); w przypadku gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 •   język polski - poziom podstawowy (JP),
 •   język obcy nowożytny - poziom podstawowy (JO),
 •  dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (D) (fizyka z astronomią, chemia lub biologia). W przypadku braku egzaminu z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową z jednego z nich na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów.

Poddaje się klasyfikacji wyłącznie tych kandydatów, którzy:

 •  zdali egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 •  zdali egzamin maturalny z matematyki i jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych,
 •  nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki i dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ,  ale uzyskali z tych przedmiotów co najmniej dopuszczającą ocenę końcową na świadectwie kończenia szkoły)


Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów na studia - absolwentów z lat ubiegłych z tzw. "starą maturą" na podstawie:

 •   Konkursu świadectw - wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny - w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych (fizyka z astronomią, chemia lub biologia).


Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób, natomiast kandydaci, którzy zdali maturę dwujęzyczną, uzyskają z języka obcego 100% punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

bezpłatne

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl