Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Inżynieria Środowiska, stacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 1,5 roku

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-01-15 07:00:00 do 2018-02-21 23:00:00

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska mają możliwość ubiegać się o uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i sieci sanitarnych. W toku studiów student poznaję i rozwiązuje problemy związane m.in. z:

  • wyposażeniem techniczno-sanitarnym budynków – instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, grzewcze, klimatyzacyje i wentylacyjne,
  • infrastrukturą podziemną miast – sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze i gazowe,
  • ochroną i monitoringiem  powietrza atmosferycznego jak również z procesami oczyszczania gazów odlotowych,
  • technologią i metodami oczyszczania ścieków przemysłowych, uzdatniania wody oraz unieszkodliwiania odpadów stałych i ciekłych.
Studia stacjonarne specjalności:
  • Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków
  • Biotechnologia ścieków i utylizacja odpadów
  • Innowacyjne technologie i zarządzanie środowiskiem
  • Inżynieria energii
  • Ogrzewnictwo, wentylacja i ochrona atmosfery

Zasady kwalifikacji

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Podanie o przyjęcie na studia na specjalny formularz wydrukowany z systemu Internetowej rejestracji Kandydatów IRK;

2. Poświadczona przez uczelnię kopia świadectwa dojrzałości;

3. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów (warunkowo może to być zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - oryginał dyplomu można dostarczyć w późniejszym terminie),

4. Oryginał potwierdzenia wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;

5. Aktualne 3 fotografie kandydata, zgodne z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych,

6. Poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego,

7. Oświadczenie kandydata na studia stacjonarne,

8. Kandydaci na studia II stopnia dodatkowo suplement lub indeks studiów I stopnia (jeśli kierunek studiów II stopnia jest inny niż studiów I stopnia);

Złożenie przez kandydata w/w dokumentów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska na listach przyjętych i listach rezerwowych oraz zgody na przetwarzanie danych w ramach procedur rekrutacyjnych. Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może również przyjąć wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce ogłoszenia wyników

Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.