Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Energetyka, niestacjonarne I stopnia

Poziom kształcenia: pierwszego stopnia (licencjat, inzynier) Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-15 08:00:00 do 2018-09-26 23:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Dlaczego warto studiować na kierunku Energetyka?

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój sektora energetycznego, zwłaszcza w kontekście kurczących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Coraz więcej środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie najnowszych technologii w sektorze energetycznym, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Można przewidywać, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści z branży energetycznej, zwłaszcza posiadający doświadczenie zawodowe. Program nauczania na kierunku Energetyka opracowano we współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży energetycznej, między innymi FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja oddział w Częstochowie.

Proponowany plan studiów dla kierunku Energetyka - studia niestacjonarne I stopnia

Celem studiów niestacjonarnych I stopnia na kierunku Energetyka jest uzyskanie przez absolwenta wykształcenia odpowiadającego potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją ciepła i elektryczności. Wykształcenie to oparte jest na wiedzy technicznej z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii. Ponadto celem jest opanowanie języka obcego specjalistycznego z zakresu problematyki energetyki i przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

Efekty kształcenia na kierunku Energetyka

Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach I stopnia obejmują podstawową wiedzę z zakresu problematyki energetycznej, techniki cieplnej, elektroenergetyki, elektrotechniki, mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn. Efekty kształcenia obejmują także wiedzę na temat nowoczesnych narzędzi projektowania i eksploatacji systemów oraz urządzeń energetycznych, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wskazane efekty kształcenia pozwalają osiągnąć absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją systemów energetycznych, w szczególności z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii. Jednocześnie absolwenci kierunku Energetyka mogą być zatrudnieni jako specjaliści od odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansujących inwestycje w tym zakresie.

Program studiów na kierunku Energetyka dostosowany jest do wymagań Izby Inżynierów Budownictwa, nadającej uprawnienia w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Co po studiach?

Absolwent kierunku Energetyka może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także jako specjalista zajmujący się problemami energetyki w jednostkach samorządu.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

 1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
 2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
 3. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
 4. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
 5. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Wskaźnik rekrutacyjny jest sumą:

 1. procent M punktów uzyskanych na egzaminie maturalnym z matematyki zdawanym na poziomie podstawowym; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów
 2. procent punktów za egzamin maturalny z jednego z dodatkowych z przedmiotów klasyfikacyjnych D; w przypadku braku tego egzaminu ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów,
 3. procent JP z wagą 0.8 punktów za egzamin z języka polskiego zdawanego na poziomie podstawowym,
 4. procent JO z wagą 0.8 punktów
...
(liczba słów w pełnym opisie: 403)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z polską nową maturą (od roku 2005)

Podstawą decyzji o przyjęciu na studia jest wskaźnik rekrutacyjny, uzyskany na podstawie wyników z egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów:

 •   matematyka - poziom podstawowy (M) i rozszerzony (MR) (w przypadku gdy kandydat zdaje egzamin z przedmiotu tylko na poziomie podstawowym, uzyskuje punkty za ten poziom i 0 punktów za poziom rozszerzony); w przypadku gdy kandydat nie zdaje egzaminu z tego przedmiotu, uzyskuje 20% punktów,
 •   język polski - poziom podstawowy (JP),
 •   język obcy nowożytny - poziom podstawowy (JO),
 •  dodatkowy przedmiot klasyfikacyjny (D) (fizyka z astronomią lub technologia informacyjna/informatyka). W przypadku braku egzaminu z dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego ale z co najmniej dopuszczającą oceną końcową z jednego z nich na świadectwie ukończenia szkoły uwzględnia się 20% punktów.

Poddaje się klasyfikacji wyłącznie tych kandydatów, którzy:

 •   zdali egzamin maturalny z języka polskiego i języka obcego nowożytnego,
 •   zdali egzamin maturalny z matematyki i jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych,
 •   nie zdawali egzaminu maturalnego z matematyki i dodatkowego przedmiotu klasyfikacyjnego , ale uzyskali z tych przedmiotów co najmniej dopuszczającą ocenę końcową na świadectwie kończenia szkoły)

 

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

Dla kandydatów na studia - absolwentów z lat ubiegłych z tzw. "starą maturą" na podstawie:

 •   Konkursu świadectw - wskaźnik rekrutacyjny, uzyskuje się z przeliczenia wybranych ocen końcowych przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły (matematyka, język polski, język obcy nowożytny - w przypadku dwóch języków będzie brana ocena lepsza) oraz oceny korzystniejszej z jednego z dodatkowych przedmiotów klasyfikacyjnych (fizyka z astronomią lub technologia informacyjna/informatyka).


Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

Kandydaci legitymujący się Maturą Międzynarodową IB będą przyjmowani jeżeli uzyskali co najmniej 37 punktów (z 45 maksimum) bez ograniczenia liczby osób, natomiast kandydaci, którzy zdali maturę dwujęzyczną, uzyskają z języka obcego 100% punktów.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

1750 zł

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl