Politechnika Częstochowska / Wydział Infrastruktury i Środowiska

WIS - Energetyka, niestacjonarne II stopnia

Poziom kształcenia: drugiego stopnia (uzupełniające magisterskie) Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-09-15 08:00:00 do 2018-09-26 23:00:00

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Dlaczego warto studiować na kierunku Energetyka?

W ostatnim czasie nastąpił gwałtowny rozwój sektora energetycznego, zwłaszcza w kontekście kurczących się zasobów konwencjonalnych źródeł energii. Coraz więcej środków finansowych z budżetu państwa i Unii Europejskiej skierowanych jest na wspieranie badań i wdrażanie najnowszych technologii w sektorze energetycznym, zwłaszcza w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Można przewidywać, iż w najbliższym czasie na rynku pracy poszukiwani będą specjaliści z branży energetycznej, zwłaszcza posiadający doświadczenie zawodowe. Program nauczania na kierunku Energetyka opracowano we współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami z branży energetycznej, między innymi FORTUM Power and Heat Polska Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja oddział w Częstochowie.

Proponowany program studiów na kierunku Energetyka - studia niestacjonarne II stopnia

Cel studiów II stopnia na kierunku Energetyka

Celem studiów II stopnia na kierunku Energetyka jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii i metod badania procesów oraz eksploatacji maszyn w energetyce. Absolwent jest przygotowany do: projektowania i prowadzenia procesów stosowanych w energetyce i przemysłach pokrewnych; prowadzenia badań procesów przetwarzania energii, maszyn i urządzeń energetycznych, realizacji modernizacji procesów i maszyn oraz wdrażania nowych technologii; zakładania małych firm i zarządzania nimi oraz podjęcia studiów III stopnia (studiów doktoranckich).

Co po studiach?

Absolwent studiów na kierunku Energetyka może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się głównie eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładów związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, a także jako specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządu.

Efekty kształcenia, które przyjęto w ramach kierunku Energetyka na studiach II stopnia pozwalają osiągnąć absolwentowi wiedzę niezbędną do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno projektowaniem, jak i eksploatacją systemów energetycznych, w szczególności z wytwarzaniem, przetwarzaniem i dystrybucją energii. Jednocześnie absolwenci kierunku Energetyka mogą być zatrudnieni, jako specjaliści znający problematykę odnawialnych źródeł energii w jednostkach samorządowych oraz instytucjach finansujących inwestycje w tym zakresie.

W celu rozwinięcia kompetencji absolwentów kierunku Energetyka, Wydział rozszerza swoją ofertę kształcenia o studia dyplomowe związane z szeroko rozumianą energetyką. Wynika to z faktu, iż rynek w regionie wykazuje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu energetyki zawodowej oraz odnawialnych źródeł energii. Zwłaszcza ta ostatnia gałąź sektora energetycznego rozwija się dynamicznie na obszarze dawnego województwa częstochowskiego. Tym samym wpisuje się to w zrównoważony rozwój regionu śląskiego w synergii z Pakietem Klimatyczno-Energetycznym.

Osiągnięcie efektów kształcenia przez każdego Absolwenta na II stopniu studiów niestacjonarnych przygotowuje go do podjęcia studiów na III stopnia.

Zasady kwalifikacji

Kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych obowiązuje złożenie następujących dokumentów:

  1. Podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (https://rekrutacja.pcz.pl) z własnoręcznym podpisem;
  2. Kserokopię świadectwa maturalnego poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia (wraz z kserokopią suplementu - nie dotyczy absolwentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej), poświadczoną przez Politechnikę Częstochowską;
  4. Aktualne trzy fotografie w formacie jak do dowodu osobistego (proszę podpisać imieniem i nazwiskiem oraz wpisać numer PESEL, oraz dodatkowo na odwrocie jednego zdjęcia – adres zamieszkania);
  5. Dwustronna kopia dowodu osobistego, poświadczona przez Politechnikę Częstochowską;
  6. Oryginał potwierdzenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

Na studia drugiego stopnia kandydatów kwalifikuje się na podstawie kierunku ukończonych studiów pierwszego stopnia oraz konkursu dyplomów studiów pierwszego stopnia. Jako dodatkowe kryterium Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może również przyjąć wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Miejsce ogłoszenia wyników

• Strona internetowa Wydziału Infrastruktury i Środowiska http://www.is.pcz.czest.pl/rekrut/index.php?id=10 • Tablica ogłoszeń Wydziału Infrastruktury i Środowiska (ul. Dąbrowskiego 73, 42-200 Częstochowa) • Każdy z kandydatów otrzyma na piśmie decyzję o przyjęciu na I rok studiów.

Wysokość czesnego

1700 zł

Dodatkowe informacje

rekrutacja@is.pcz.czest.pl